Veelgestelde vragen

1. Waarom is een fusie nodig?

De tendens is dat steden in ons land steeds groter worden. Op termijn zullen fusies verplicht worden. Zowel Tongeren als Borgloon nemen liever het heft in eigen handen en kiezen nu al voor een samenwerking. Steden krijgen steeds meer bevoegdheden. Daarom moeten steden meer en nauwer gaan samenwerken. Vlaanderen geeft een bonus aan gemeenten die stappen zetten om te fuseren. De fusiebonus is maximaal voor fusies vanaf 35.000 inwoners (500 euro per inwoner). Door een fusie kunnen Tongeren en Borgloon als één stad een kwalitatieve dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen garanderen. Het uitgangspunt van dit fusietraject is en blijft dat de inwoners er wel bij varen.

2. Waarom kozen de stadsbesturen niet voor een referendum?

Een fusie van steden is een complexe aangelegenheid, die je in een brede context moet zien. Ben je voor of tegen een fusie in het algemeen? Ben je voor of tegen een fusie met Borgloon of Tongeren? Of wil je fuseren met meerdere gemeenten? Welke waarden zie je voor een fusiegemeente? Het zijn allemaal vragen die moeilijk te beantwoorden zijn met 'ja' of 'neen' en die in een referendum niet aan bod komen. In een traject van bewonersparticipatie kan dit wel. Het is belangrijk dat alle aspecten bekeken worden: het dorpenbeleid, economie, toerisme & cultuur... We willen de Tongenaren en Lonenaren daarom uitgebreid de kans geven om - met een open geest - de fusie mee vorm te geven via allerlei inspraakmomenten, zowel fysiek als digitaal. 

3. Hoe worden bewoners betrokken tijdens het fusietraject?

De eerste infomomenten in Tongeren en Borgloon zijn inmiddels achter de rug. Omdat een fusie een complexe zaak is, is het vooreerst noodzakelijk om mensen grondig te informeren. De infoavonden waren hiervoor een uitstekende gelegenheid. Daarnaast is er ook de fusiewebsite, die alle relevante info bundelt, de infobladen van Tongeren en Borgloon, de digitale nieuwsbrief,….

Er komen online bevragingen voor mensen die wat minder tijd hebben, maar zich toch sterk betrokken voelen. Op vraag van organisaties, verenigingen, adviesraden,.. kunnen rond bepaalde thema’s aparte samenkomsten georganiseerd worden.

In februari en maart organiseerden we themabijeenkomsten over onder meer dienstverlening, dorpenbeleid, economie, cultuur en toerisme. Geïnteresseerde bewoners konden hier actief meedenken. Ook online kon iedereen na afloop van de themacafés hun mening geven. Momenteel wordt alle input uit de themacafés en de online bevragingen gebundeld en bezorgd aan het stadsbestuur. Het verslag van de themacafés vind je binnenkort terug op de fusiewebsite. Benieuwd naar hoe de avonden verliepen? Bekijk de video.

4. Waarom kiezen Tongeren en Borgloon voor mekaar?

Tongeren was op zoek naar één of meerdere partners om te groeien. Aan alle aangrenzende gemeenten werd de vraag gesteld. Ook Borgloon zocht al een hele tijd naar een geschikte partner. Alken is vooreerst niet aangrenzend. Wellen en Heers wensen nog niet te fuseren. Met Kortessem alleen bereikte Borgloon niet de vereiste 20 000 inwoners nodig voor een schuldovername door de Vlaamse overheid. Het werd als snel duidelijk dat enkel Tongeren en Borgloon openstonden voor een fusie. 

We hebben samen alle troeven in huis om de burger de best mogelijke dienstverlening te bieden en een warme thuis te zijn en te blijven voor alle inwoners. De fusiegemeente zal ongeveer 44.000 inwoners tellen en wordt de vierde stad van Limburg. We worden de grootste Haspengouwse stad en kunnen dus een leidende rol spelen in de regio.

Tongeren en Borgloon liggen beiden op de scheiding van droog en vochtig Haspengouw, met de Romeinse weg van Tongeren naar Tienen ongeveer als scheidingslijn. Het is ook die Romeinse weg die als een rode draad doorheen de geschiedenis van beide steden loopt. Een uitgebreid historisch verhaal lees je in onze fusiekrant.

Vooral het fruitspoor zorgt voor een fysieke en economische verbinding tussen beide steden. Door het opdoeken van de spoorlijn is dit verhaal echter in de vergetelheid geraakt. Maar binnenkort moet het fruitspoor, net zoals de Romeinse weg, terug het symbool worden van ons gemeenschappelijk verleden én toekomst. Vandaag zijn toerisme en cultuur natuurlijk verbindende factoren, maar dit is nauw geënt op het historische verleden van de eerste stad van België en de eerste stad van het graafschap Loon.

5. Wie wordt burgemeester van de fusiegemeente?

De burger beslist. Op 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen uit Tongeren en Borgloon komen met gemeenschappelijke lijsten met kandidaten uit beide gemeenten. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester.

6. Wat wordt de nieuwe naam?

Zowel Tongeren als Borgloon hebben een rijke geschiedenis en een sterke merknaam. Tongeren is de eerste stad van België, Borgloon de eerste stad van het graafschap Loon. Beide namen kunnen dus best op één of andere manier behouden blijven.

7. Wat verandert er op het vlak van dienstverlening voor de inwoners van Tongeren en Borgloon?

Tongeren en Borgloon hebben vandaag al sterke administraties met veel expertise. Toch merken we dat we niet voor elke functie talentvolle mensen kunnen aantrekken. Door de krachten te bundelen kan dat wel. De dienstverlening zal dus beter worden. Alle basisdienstverlening naar de inwoners zoals identiteitskaarten, bouwaanvragen, rijbewijzen ... blijft op beide locaties verzekerd. Je zal dus in beide gemeenten terecht kunnen.

We willen bovendien de avondopeningen complementair houden: bv. op donderdag in Tongeren en op dinsdag in Borgloon. Persoonlijk contact blijft dus zeker behouden en wordt zelfs uitgebreid. We streven voortdurend naar informatie op maat van de ontvanger en gebruiken daarom meerdere communicatiemiddelen (zowel fysiek als digitaal).

8. Wat met de postcode en identieke straatnamen?

In Tongeren en Borgloon zijn er 35 identieke straatnamen. Het uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat de straten met de meeste postbussen hun straatnaam behouden. De postcodes 3700 en 3840 kunnen in principe blijven bestaan.

9. Wat zijn de financiële gevolgen van de fusie? En wat met de belastingen?

Er komt een schuldovername door Vlaanderen van 21.170.500 euro. Deze overname verhoogt de investeringscapaciteit en kan ingezet worden voor het vormgeven van onze nieuwe gemeente. Daarnaast ontvangen Tongeren en Borgloon samen jaarlijks 777.000 euro extra uit het Gemeentefonds. Hierdoor krijgen we niet alleen meer investeringsruimte, maar is er ook perspectief op een belastingverlaging voor zowel de Tongenaren als de Lonenaren. Het is uiteraard aan de volgende bestuursploeg om te beslissen hoe de inkomsten besteed zullen worden.

10. Blijven de bestaande adviesraden van Tongeren en Borgloon behouden?

Als verenigingen of adviesraden nu al zelf het initiatief nemen om samen de krachten te bundelen, dan staan de beide lokale besturen hier zeker achter. Alles wat goed is, blijft ook behouden. Door de krachten te bundelen kan het resultaat alleen maar beter worden.

Bij het begin van de nieuwe legislatuur worden de adviesraden geïnstalleerd. Dat is niet anders bij een fusiegemeente. Bovendien kan het ook een voordeel zijn als adviesraden rond hetzelfde thema de krachten bundelen.